למעבר לאתר החדש

 

 תקנון פסטיבל עכו

הפסטיבל הישראלי לתאטרון אחר מופק ע"י עיריית עכו

1.        בתקנון זה:

"ועדת ההיגוי" - ועדה שהקמתה והרכבה כמפורט בסעיף 7 להלן, ואשר תפקידיה כמוגדר בתקנון זה;

"העירייה" - עיריית עכו;

"הפסטיבל" - פסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר;

"ראש העיר" - ראש העיר עכו או מי שהוסמך על ידו בכתב למלא תפקידיו, כולם או חלקם, לפי תקנון זה.

2.        מטרת הפסטיבל לקדם תיאטרון אחר - תיאטרון פְרִינְג' בישראל ולהעלות את רמתו בדרך של מתן במה להפקות תיאטרון מקצועיות, מקוריות, חדשניות, בתוכן, בצורה ובעיצוב המתאימים לתנאי המקום.

3.        במסגרת הפסטיבל יועלו הצגות מקור ישראליות, הצגות פרינג' מחו"ל, הצגות אורחות, מופעי חוצות, סדנאות ופרויקטים שיימצאו מתאימים לפסטיבל והכל לפי החלטת המנהל האמנותי  בתאום עם מנכ"ל הפסטיבל.

4.        הפסטיבל מופק ומנוהל ע"י עיריית עכו.

5.        הפסטיבל מתקיים בעיר עכו תוך שימת דגש על העיר העתיקה.

6.        הפסטיבל מתקיים אחת לשנה ונערך בחול המועד סוכות במהלך 3-5 ימים, ו/או בכל  מועד אחר כפי שיקבע ע"י ועדת ההיגוי של הפסטיבל.

אופן ניהול הפסטיבל

7.        7.1    לפסטיבל תמונה ועדת היגוי, אשר תהא מורכבת מבעלי התפקידים הבאים:

7.1.1.       נציגי העירייה, אשר ימונו לפי החלטת ראש העיר - עד עשרה.

7.1.2.       נציגי משרדי הממשלה הקשורים לתקצוב פסטיבל עכו - נציג אחד מכל משרד.

7.1.3.       נציגי אומנים – אנשי תרבות, אשר כיהנו בעבר כמנהלים אמנותיים של הפסטיבל או כמנהלים אמנותיים של פסטיבל עכו לתיאטרון ישראלי אחר - עד שלושה.

7.1.4.       נציגי צבור ומוסדות עפ"י המלצת יו"ר ועדת ההיגוי - עד שלושה.

7.2        בתפקיד יו"ר וועדת ההיגוי יכהן ראש העיר.

7.3        נציגי האמנים ונציגי הציבור והמוסדות יבחרו ע"י ועדת ההיגוי המכהנת בעת הבחירה.

7.4        לא יכהן אדם בוועדת ההיגוי אם נמנה הוא על וועדת ההיגוי, הנהלה, או צוות מנהל של 2 פסטיבלים נוספים או יותר, או על צוות היגוי או הנהלתו של פסטיבל  מתחרה.

"פסטיבל מתחרה" משמעותו - פסטיבל המציג תכנים זהים או דומים, או פסטיבל המתקיים אף הוא בחול המועד סוכות .

8.        חברי ועדת ההיגוי יפעלו בכל עת, כל זמן כהונתם בוועדת ההיגוי, לקידום הפסטיבל, העצמתו והבלטתו, תוך שמירה על מסגרת התקציב שנקבעה לו. לשם כך ירתום כל אחד מהחברים את ניסיונו ומומחיותו לטובת קידום הפסטיבל ומטרותיו.

9.        ועדת ההיגוי תאשר את תקציב הפסטיבל. הפסטיבל יתפקד ויופק במסגרת התקציב, כפי שאושר ע"י ועדת ההיגוי.

10.    ועדת ההיגוי רשאית למנות צוותים מצומצמים לדיון בנושאים אשר בסמכות ועדת ההיגוי, לשם בחינת נתונים וגיבוש המלצות לוועדת ההיגוי.

11.    מניין חוקי לקיום ישיבות ועדת ההיגוי יהיה 9 חברים לפחות.

12.    החלטות ועדת ההיגוי יתקבלו ברוב של החברים הנוכחים באותה ישיבה.

נבצרות של מי מבין חברי ועדת ההיגוי לא תהווה עילה לביטול החלטה שנתקבלה.

13.    ועדת ההיגוי תמנה את המנהל האמנותי של הפסטיבל ואת מנהל אירועי החוצות בפסטיבל.

14.    יו"ר ועדת ההיגוי ימנה את מנכ"ל הפסטיבל וזה האחרון ימנה את צוות ההפקה.

15.    המנהל האמנותי יביא לאישור ועדת ההיגוי את הצעתו לאיוש חברי הוועדה האמנותית.

16.    המנהל האמנותי ומנכ"ל הפסטיבל, בהתייעצות עם הוועדה האמנותית, יימנו חבר שופטים למסגרת התחרות.

17.    התכנית האמנותית תובא לאישור ועדת ההיגוי לא יאוחר משלושה חודשים לפני פתיחת הפסטיבל.

18.    כל קבוצה, בודד או גורם המשתתף בפסטיבל, יתחייבו לפעול בהתאם להנחיות ולהוראות מנכ"ל הפסטיבל וזאת כתנאי להשתתפותם בפסטיבל.

19.    המנהל האמנותי רשאי בכל עת לקבוע כי אין הפקה מסוימת ראויה להיכלל בפסטיבל, למרות שקיבלה את אישורו המוקדם, ואף לאחר שקיבלה את אישור וועדת ההיגוי .

הצגות התחרות

20.    במסגרת הפסטיבל תתקיים מדי שנה תחרות בין הצגות מקור, אשר טרם הוצגו בכל במה או פורום אחרים.

21.    לתחרות רשאים להגיש מועמדות קבוצות, בודדים או צוות שהתארגן במיוחד לצורך הפסטיבל, תושבי ישראל, אשר אינם נתמכים או מסובסדים ע"י משרד התרבות, המבקשים להעלות במסגרת  התחרות הצגת מקור.

המנהל האמנותי, באישור ועדת ההיגוי, רשאי לאשר השתתפות בתחרות גם לקבוצה שאינה עומדת בקריטריונים הנ"ל בנסיבות מיוחדות שיפורטו בהחלטת ועדת ההיגוי.

22.     מדי שנה יפרסם הפסטיבל מודעה בעיתונות המזמינה יוצרים, מחזאים וגורמים  נוספים להגיש הצעות להפקות חדשות בהתאם להנחיות שייקבעו מעת לעת ע"י המנהל האמנותי של הפסטיבל ויפורטו במודעה.

נוסח הפרסום ומועדו יאושרו ע"י מנכ"ל הפסטיבל  ויועמ"ש הפסטיבל, טרם הפרסום.

23.    הועדה האמנותית תסייע למנהל האמנותי לבחור מבין ההצעות שיתקבלו את אלו המתאימות להשתתף כהצגת תחרות בפסטיבל.

24.    מספר ההפקות המיועדות לקחת חלק תחרותי בפסטיבל לא יפחת מ-5.

25.    בבחירת ההצגות שתשתתפנה בתחרות יילקחו בחשבון, בין היתר, שיקולים של איכות ההצגה, מקוריותה, חדשנותה, התאמתה לזרם של "תיאטרון אחר", התאמתה להצגה במסגרת של פסטיבל והתאמתה לחללים העומדים לרשות העלאת ההצגות.

כמו כן תהינה ההחלטות אודות קבלת הצגות לתחרות וקביעת מספר ההצגות המשתתפות כפופות למסגרת תקציב הפסטיבל, כפי שאושר לאותה שנה על ידי ועדת ההיגוי.

26.    כל הצגה המשתתפת בתחרות תקבל "מענק הפקה". גובה המענק יקבע לכל הצגה בנפרד בתיאום המנכ"ל, המפיק והמנהל האמנותי על בסיס שיקולים של מספר משתתפים בהצגה ושיקולים נוספים שיקבעו מראש לאותה שנת פעילות.

27.    מענק ההפקה, שינתן ע"י הפסטיבל יהיה סופי ובאחריות הצוות לנצלו אך ורק לצרכי ההפקה.

28.    עפ"י המלצת חבר השופטים יוענקו פרס או פרסים כספיים להפקות שתשתתפנה בתחרות. חבר השופטים רשאי לחלק את הפרס הכספי בין כמה הפקות ולכמה נושאים. הסכום המיועד לפרסים יקבע ע"י ועדת ההיגוי במסגרת תקציב הפסטיבל.

 

טל' מטה הפסטיבל: 04-9552541  |  טל' מטה אירועי חוצות: 04-9552536
© כל הזכויות שמורות לפסטיבל עכו

Simply-Smart | בניית אתרים | קידום אתרים