למעבר לאתר החדש

 

 

קול קורא לפסטיבל עכו ה- 36

פסטיבל עכו ה- 36 לתיאטרון ישראלי אחר

מזמין יוצרי תיאטרון, להגיש הצעות לפסטיבל עכו 2015

 

פניה זו מיועדת ליוצרים ולהקות לא ממוסדות שאינן נתמכות באורח קבוע והמשכי, המעוניינות להעלות יצירות חדשות בבכורה בפסטיבל עכו ה- 36 לתיאטרון ישראלי אחר שיתקיים בעכו בין ה- 28  לספטמבר - ה-1 לאוקטובר  2015 חוה"מ סוכות.

את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מהתאריך ה - 31.12.2014  לפי ההנחיות שבטופס ההגשה, אשר ניתן להורדה באתר הפסטיבל. old.accofestival.co.il

הוועדה האומנותית של הפסטיבל לתיאטרון אחר מעוניינת ביצירות השואפות לפתח שפה תיאטרונית מקורית, חדשה או שונה, יצירות הקוראות תיגר על אתוסים מרכזיים בחברה הישראלית, נותנות ביטוי להלכי רוח אלטרנטיביים ומציבות סימני שאלה במקום בו  מונצח המוסכם.

יצירות הבודקות את גבולות מושגי התיאטרון והרחבתם, יצירות בינתחומיות, יצירות המציעות גישה מקורית לחלל תיאטרוני, לבימוי, ליחסי קהל-מופע, ושמבקשות לייצר תהליך עבודה ארוך טווח.

הוועדה תעודד הצעות שתהיה להן זיקה וקשר לעיר עכו ברמה של חלל, תוכן והשראה וכן תעודד הצעות המתכוונות לעבוד לאורך תהליך יצירת המופע והחזרות בעכו עצמה.

להצעות שיתקבלו יוענקו מענקי הפקה וכן ליווי אומנותי על ידי הוועדה האמנותית והן תוצגנה במסגרת הפסטיבל. האחריות הכוללת להפקת ההצגות/ מיצגים מוטלת על מגישי ההצעות.

הנהלת הפסטיבל אינה מתחייבת להחזיר את חומר ההצעות שתישלחנה.

 

טופס הגשת מועמדות להצגה בפסטיבל עכו 2015

 

את ההצעות יש לשלוח אך ורק דרך המייל. במידה ולא קיבלתם תשובת אישור על משלוח המייל תוך שבועיים מיום המשלוח נא ליצור קשר טלפוני במספר 052-3484777.

נא למסור את ההצעה בקובץ וורד אחד בלבד (נא לא לשלוח גרסת 2007),

במידה ואתם מצרפים נספחים ותמונות, נא להדביקם על מסמך הוורד.

בראש כל הצעה נא להוסיף את הסעיפים הבאים כפי שהם מופיעים להלן:

1.      שם ההצעה;

2.      שם מגיש ההצעה ותפקידו בהפקה;

3.      פרטי התקשרות: שם, כתובת אי-מייל, כתובת דואר רגיל ומספר טלפון;

4.      סינופסיס \ תקציר ההצעה – לא יותר מחצי עמוד;

5.      קורות חיים מקוצרים של היוצרים והמשתתפים ותפקידם בהפקה, גם אם זוהי רשימה חלקית בלבד, הנכונה למועד הגשת ההצעה;

יש לציין מספר מכסימלי של שחקנים.

6.      גוף ההצעה: במידה ומדובר במחזה; את המחזה בשלמותו. במידה ולא מדובר במחזה; את פרוט המופע;

7.      הצהרת כוונות אמנותית לגבי המימוש הבימתי של המופע – חזון בימתי;

8.      נספחים: תמונות, שרטוטים וכ"ו;

9.      תצהיר בנוסח המצורף לפניה זו, כשהוא חתום על ידי מגיש ההצעה ומאומת ע"י עו"ד.

 

·        אין להגיש הצעות להצגות שעלו כבר בעבר ואינן מוצעות להעלאה בבכורה.

 

את ההצעות יש לשלוח לכל המאוחר עד לתאריך ה- 31.12.2014 למייל: einat.besser@gmail.com

 

 

 

בהצלחה

 

תצהיר

אני הח"מ ___________________, ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

1.         הנני אזרח ישראלי.

2.         המחזה המוגש על ידי (להלן: "המחזה") כמועמד להשתתף בפסטיבל עכו 2015 (להלן: "הפסטיבל") לא עלה ולא יעלה על במה עד לפתיחת הפסטיבל, אלא אם כן לא יבחר המחזה כמשתתף בפסטיבל.

3.         אורכו של המחזה השלם יהיה 45 דקות לפחות .

4.         יש בידי את כל הזכויות להעלאת המחזה, לרבות זכויות קניין רוחני במחזה הכתוב, בלחנים הנלווים, בתפאורה וכד'.

5.         א. מענק  ההפקה

ידוע לי כי המענק שאקבל  לצורך העלאת המופע יהיה עד לסך של  40,000 ₪ בהתאם להחלטת הפקת הפסטיבל.

ב.        שכר אמנים

רכיב שכר האמנים במענק ההפקה יקבע בהתאם למספר המשתתפים הסופי במחזה.

ג.          תשלום לשחקנים

הנני מתחייב לשלם לכל שחקן ו/או במאי הנוטל חלק בהצגה תמורה שלא תפחת מהסכומים המפורטים להלן:

1)         בגין תקופת חזרות בת חודשיים – סך כולל של 2,000 ₪;

2)         בגין כל הופעה בה ייטול חלק השחקן / במאי– סך של 350 ₪ להופעה.  

חובת תשלום תעריפי המינימום דלעיל על ידי לשחקנים ו/או לבמאי הינה חיוב לטובת צד שלישי כהגדרתו בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.

למען הסר ספק, במאי הממלא גם תפקיד של שחקן יהיה זכאי לתשלום מינימום כאמור לעיל בגין אחד התפקידים בלבד אותו הוא ממלא במחזה.

6.         הריני לאשר בזאת כי חתמתי על תצהיר זה לאחר שקראתי את תוכנו והבנתי את משמעותו.

7.         זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

                                                                                                                                                       ____________

                                                                                                                                                       חתימת המצהיר

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני מר /גב'___________________________ ת.ז. __________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן , אישר/ה נכונות הצהרתו/ה חתם/מה עליה בפני.

 

                                                                                                                               ________________                                    

                                                                                                                               חותמת וחתימת עו"ד

 

S:\bar\archive20\קול קורא פסטיבל עכו ה-36_20944.docx

טל' מטה הפסטיבל: 04-9552541  |  טל' מטה אירועי חוצות: 04-9552536
© כל הזכויות שמורות לפסטיבל עכו

Simply-Smart | בניית אתרים | קידום אתרים